KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


TANIMLAR
a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi. Bu aydınlatma metni kapsamında İşletmeden hizmet alan müşterileri(yolcuları)
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ KİMLİĞİ
İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu SCRUP TURİZM SEYAHAT VE BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra booking.onlineferryticket.com olarak anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, Müşteri (yolculara) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak yolcularının aydınlatılması amacı ile Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda booking.onlineferryticket.com tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.


VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEP
booking.onlineferryticket.com, “İlgili Kişi”lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.
İlgili kişilerin kişisel verileri genel olarak yukarıdaki paragrafta yazıldığı şekliyle toplanmaktadır. Aşağıda kişisel verilerin toplanma yöntemine ilişkin somut örneklemeler ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yapılmıştır.
Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
Gişede sözlü,
Acentelerden gelen rezervasyon formları ile
Call center sisteminden gelen bilgilerle,
Şirket’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle
Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, bilgi formları da dahil tüm iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
Referans (yakınları) kişiler aracılığı ile,
Görsel ve işitsel kayıt sistemleri


HUKUKU DAYANAKLAR
Tüketici mevzuatı
Vergi Mevzuatı,
Borçlar Hukuku Mevzuatı,
Ticaret Hukuku Mevzuatı,
Gıda Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Kimlik Bildirim Kanunu
Tebligat Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Elektronik İletişim İle İlgili Mevzuat Vs. İlgili Tüm Mevzuatlar


İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER
VERİ KATEGORİSİ: KİMLİK
Adı, soyadı, doğum tarihi, milliyeti, doğum yeri, cinsiyet, , TC kimlik no, pasaport bilgileri (pasaport no, türü)
VERİ KATEGORİSİ: İLETİŞİM
Telefon numarası, e-posta adresi,
VERİ KATEGORİSİ: LOKASYON
Yolcunun transferle alınacak yer bilgisi
VERİ KATEGORİSİ: MÜŞTERİ İŞLEM
Talep bilgisi, fatura bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, misafir giriş işlemleri, otel ismi, kaldığı oda numarası, gidiş saati, dönüş saati, kalkış yeri, misafiri alınacak yer ve konum, bilet tipi
VERİ KATEGORİSİ: FİNANSAL VERİ:
Kredi kartı bilgileri, Banka Hesap No
VERİ KATEGORİSİ: FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ
Kamera kayıtları,
VERİ KATEGORİSİ: PAZARLAMA
Alış veriş geçmiş bilgileri,
VERİ KATEGORİSİ: GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR:
Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
VERİ KATEGORİSİ: SAĞLIK BİLGİLERİ:
Engellilik durumu/tanımı,
VERİ KATEGORİSİ: DİĞER:
Araç plakası, özel tercihleri (tercih ettiği hizmet ve ürünler), beraberinde seyahat ettiği kişiler
VERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMACI
Kanun’a göre elektronik veya basılı olarak muhafaza edilen, “İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” başlıklı listede belirtilen, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler, kanunların gerekli kılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek olup hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmektedir.
Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Giriş çıkış kontrolü
Çalışma koşullarının belirlenmesi
Misafirin sağlık ve güvenliğinin korunması için,
KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;
Biz verilerinizi; her zaman güvenle saklıyor ve rezervasyon, bilgi işlem, reklam, pazarlama, tanıtım, iş geliştirme, güvenlik, promosyon, kampanya bildirimi, için ve ayrıca verilerinizi iş ilişkisi içerisindeki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle (yetkili veya çalışanları) şirketimizin yetkilileri ile, hissedarlarımızla, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerekli tedbirler alınmak sureti ile aktarımı ve paylaşımını hizmetlerimizin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla,(Sağlık bakanlığı, ticaret bakanlığı, içişleri bakanlığı, ulaştırma ve alt yapı bakanlığı) Gitmek istediğiniz ülkenin yetkilileri ile,
Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır. Veri sorumlusunun kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla, İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ:
Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlem tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde silinecektir.
Kamera kayıtlarınız 75 gün süre boyunca saklanacak ve silinecektir ancak şikâyet ve şikâyet şüphesi halinde ilgili kayıtlar zaman aşımı sürecinde saklanacaktır
Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz. VERİ SAHİBİ HAKLARI:
Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
d. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz)
e. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki 4 verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması


8-İLETİŞİM BİLGİLERİ
SCRUP TURİZM SEYAHAT VE BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (booking.onlineferryticket.com)
TAŞYAKA MAH. 230 SK. NO: 14 D: 3 FETHİYE/ MUĞLA
hello@onlineferryticket.com